Inget är viktigare än en bra start i livet. Det var Liberalerna som införde den allmänna
folkskolan i Sverige. Liberalerna anser i grunden att staten åter ska ta över
huvudmannaskapet för skolan. Vilket innebär ökad likvärdighet och tydligare styrning.
Idag är ansvaret för skolan en kommunal angelägenhet. Skolstarten ska ske från 6 års
ålder och bli en 10-årig grundskola. Läromedel ska auktoriseras av skolverket.
Nationella prov ska rättas externt. Varje elev ska ha tillgång till en dator.
Vid Liberalernas landsmöte år 2017 har man beslutat om 73 nya förslag för en bättre
utbildning.

I Skövde kommun vill vi:

En skola för kunskap och bildning
– Besparingskraven inom skolverksamheten måste försvinna. Liberalerna
ser allvarligt på den sjunkande skolrankingen vid jämförelser mellan
kommuner.
– Vi vill skapa en skola med trygghet och arbetsro genom t ex
mobilförbud.
– Positiva resultat ska lyftas och skolforskning stimuleras.
– Årliga elevundersökningar ska genomföras från förskola till
gymnasieskola.
– Elever ska kunna nå optimal kunskapsutveckling.
– Elevhälsoteamen ska fortsätta att utvecklas.
– Samverkan mellan Skol- och socialförvaltningen ska arbeta med
förebyggande insatser.
– All mobbning och droganvändning motverkas genom snabba insatser.
– Skolorna ska löpande uppgraderas för att möta kravet på IT-utbildning.
– Elever vilka inte når godkänt i svenska och matematik i lågstadiet ska
ha rätt till extra lektioner.
– Timplanen ska utökas till 100 timmar mer idrott per år.
– Anmälningsplikt ska finnas och följas. Brott som begås i skolan ska
anmälas.
– För nyanlända ska sommarlovet kunna minskas för att kunskaper ska
kunna utvärderas.
– Elever med funktionsnedsättning ska ha rätt till stödresurser.
– Simundervisning är obligatorisk för alla, ingen uppdelning på pojkar
och flickor.
– Skolan ska vara en plats där ordning och reda gäller och där man
känner sig trygg.
– Elevassistenter ska vara till stor hjälp i undervisningen.
– Stärka elevhälsoarbetet och möta professionell personal.
– Nya religiösa friskolor ska inte tillåtas.

Lärande lek i förskolan
– Förskolor ska finnas nära och kunna täcka behovet såväl dag, kväll som
natt och ledas av legitimerade förskollärare med högt fokus på kvalitet
och pedagogik.
– Förskolan ska arbeta aktivt med jämställdhet med stöd av bl.a.
genuspedagoger.
– Familjecentraler med pedagogisk personal ska finnas för barn som inte
har barnomsorg utanför hemmet.
– Förskolan skall stärkas och resurser skall fördelas utifrån behov.
– Barn till föräldralediga och arbetslösa bör ha rätt att delta i förskolans
verksamhet upp till 30 timmar i veckan.
– Alla barn i förskolan skall ha rätt till modersmålsstöd.
– Lagen om valfrihet ska fortsatt gälla inom förskolan.
Gymnasium Skövde/Skaraborg
– Det fyraåriga gymnasieingenjörsprogrammet ska erbjudas i Skövde.
– Skapa gymnasieutbildning med inriktning dataspelsutveckling i
samarbete med Högskolan.
– Kommunen ska ha full insyn i friskolornas verksamhet.

Vägen till arbete
– Satsningen på skola-arbetsliv ska utvecklas ytterligare och
lärlingsutbildning främjas.
– Yrkesutbildningen ska i större utsträckning bedrivas i företag.
– Elever ska ges möjlighet att genomföra gesällprov i yrkesutbildningar.
– Lärlingar ska bli ett naturligt inslag i gymnasiet som knyts mer till
Arbetsmarknadens behov.

Stärk lärarrollen och ge den högre status
– Läraren ska ha ett tydligt ledarskap i klassrummet.
– Förstelärare och lektorer ska ges fast anställning och fler karriärtjänster
inrättas.
– Lärare ska vara välavlönade och lönerna marknadsanpassade.
– Fler legitimerade lärare.
– Fler förstelärare, speciellt i utanförskapsområden och
vuxenutbildningen.
– Lärare som önskar ska ges möjlighet att fortsätta efter 67 års ålder.

Det livslånga lärandet
– Vuxenutbildning Skövde ska inrättas som ett Lärcentrum i Skaraborg.
– Yrkeshögskolan ska utvecklas med nya program som tillgodoser
arbetsmarknadens behov.
– Förstärkt satsning på Ung Företagsamhet.
Högre utbildning och forskning
– Högskolan i Skövde ska utvecklas genom forskning och god samverkan
med samhällets aktörer.
– Dataspelsutbildningen ska framhållas för spetskompetens i landet och
internationellt.
– Sweden Game Arena ska stödjas.
– Bostäder till studerande och ungdomar behöver prioriteras.

Liberalernas rikspolitik

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.